Zápis ze schůze VV KSC Zlín konané 2. 2. 2009

Účast: M. Mráček, ing. J. Krejčí, P. Landt.   Omluven: ing. P. Macík

Přestože, důležitost této schůze vzhledem k blížící se mimořádné konferenci ČSC byla zřejmá a všichni členové VV KSC byli na tuto skutečnost upozorněni, účast na schůzi byla nedostatečná. Konference ČSC je zároveň nejvyšší řídící složkou ČSC ve které má KSC také svůj hlas, který mu umožňuje prezentovat své názory a podněty k fungování ČSC. V našem kraji, patrně s prací ČSC panuje spokojenost.

1. Volba delegáta pro mimořádnou konferenci ČSC konanou 14. 3. 2009 v Praze.

Delegátem byl zvolen M. Mráček, kterému se zároveň ukládá zaslat do 12. 2. 2009

delegovací dopis na ČSC. Svůj hlas zaslal ing. P. Macík e-mailem.

2. Je nutno zajistit organizaci OH mládeže, které se budou konat ve dnech 24.6.-26.6. 2009    v Táboře. V této záležitosti oslovil M. Mráček p.R. Vašíčka, který z důvodu pracovní   zaneprázdněnosti toto odmítl, nicméně přislíbil, že zajistí za sebe náhradu a sám bude v rámci možností nápomocen. K této záležitosti je nutno doplnit, že podklady pro OH mládeže, která   organizačně spadá pod KSC byly rozeslány pouze do všech SCM (v říjnu) což  z důvodu absence SCM v našem kraji vedlo k tomu, že jsme tyto informace získali až 17. 1. 2009. Tato skutečnost je chybou ing. J. Mixové, která je pověřena zajištěním předání informací k OH mládeže do jednotlivých krajů.

3. Byl projednán definitivní návrh stanov KSC Zlín, který nemohl být s konečnou platností potvrzen z důvodu malého počtu přítomných členů VV KSC Zlín a absence zástupce KRK.

4. Byl projednán a schválen návrh, aby správa oficielních internetových stránek KSC Zlín, byla svěřena p. Milanu Sládečkovi, kterému za tuto činnost bude náležet odměna ve výši 1000,-Kč/rok a dále mu bude uhrazena jednorázová náhrada ve výši 1000,-Kč za předání domény http://ksczlin.sweb.cz/.

5. K organizaci krajských přeborů na silnici se bohužel dosud nikdo nepřihlásil tudíž bude nutno se v organizaci těchto závodů připojit ke kraji Jihomoravskému nebo Olomouckému.

KSC Zlín zajistí medaile a ceny pro závodníky.

 

Příští schůze VV KSC Zlín se bude konat 15. dubna 2009 v sokolovně Sokola Zlín-Prštné.

 

MM