Zápis ze schůze VV KSC Zlín, 20.10.2008

Účast: Ing. Jan Krejčí, PaedDr. Jaromír Macík, Milan Sládeček, host: pan Michal Mráček.

Doručená pošta: Pozvánka na konferenci ČSC, která se bude konat 15.12.2008. Pozvánka na vyhlášení

ankety o Krále cyklistiky 2008.

Příprava valné hromady:

22.11.2008 se bude konat řádná valná hromada Krajského svazu cyklistiky Zlín, v zasedací místnosti

ZKS ČSTV, Zlín ul.Hradská 854. Pokud se nedostaví nadpoloviční většina delegátů valné hromady, VV

KSC Zlín, svolává náhradní valnou hromadu na týž den, v 10.00 se stejným programem. Náhradní

valná hromada je způsobilá usnášení bez ohledu na počet delegátů.

Zprávu o hospodaření za uplynulé období připraví a přednese pan Ing. Jan Krejčí. Pan Krejčí zajistí

občerstvení pro delegáty valné hromady, z prostředků KSC Zlín.

Počet delegátů pro jednotlivé oddíly je na základě stavu členské základny ke dni 1.1.2008.Viz příloha.

Jména kandidátů do VV KSC Zlín a do Kontrolní a revizní komise KSC Zlín zasílejte do 15.11.2008 na

adresu: Milan Sládeček, Příkrá 2796 / 21 , 760 01 Zlín, nebo e-mailem : misl@razdva.cz

Ve Zlíně 20.10.2008 Zapsal: Sládeček Milan