Zápis ze schůze VV KSC Zlín, 1.12.2008

Účast: Ing. J. Krejčí, Ing. J. Stibora, M. Mráček, čestný host p. M. Sládeček.

Omluven: Ing. P. Macík.

1. M. Sládeček předal majetek ČSC a KSC. Toto bylo stvrzeno podpisem předávacího

protokolu.

2. Protože, KSC Zlín nebyla uhrazena smluvní dotace od ČSC je pověřen M. Mráček

zjistit zda bude zbývající fin. částka KSC Zlín uhrazena.

3. Ing. J. Krejčí dodal vyúčtování dotace na Program podpory Státní sportovní reprezentace

a přípravy sportovních talentů za rok 2008.

4. M. Mráček byl pověřen zajištěním seznamu oddílů sdružených pod KSC Zlín od PaedDr.

Vořechovského.

5. Ing. J. Krejčí opětovně poděkoval M. Sládečkovi za práci ve funkci předsedy KSC Zlín,

kterou vykonával osm let a navrhl ho do funkce čestného předsedy KSC Zlín.

6. M. Mráček naléhavě žádá o společný postup při zajištění a organizaci KP na silnici

(časovka, závod jednotlivců s hromadným startem). Není únosné spoléhat na organizaci

KP v sousedních krajích JM a OL. Naopak bude vhodné uspořádat KP ve ZL kraji, které

budou společné pro ZL, JM, OL kraj. Oddíl (y), které mají zájem KP na silnici uspořádat,

kontaktujte členy VV.

7. Ing. J. Krejčí navrhl, aby do budoucna zápisy ze schůzí VV KSC Zlín nebyly zasílány

poštou, ale pouze formou e-mailu a součastně vyvěšeny na web. stránkách KSC. Z toho

důvodu je nutné, aby kluby sdružené pod KSC Zlín dodaly e-mail adresy.

8. Připomínky k navrhovaným bodům mohou oddíly a jejich členové sdružené v KSC Zlín

adresovat členům VV. Pokud k návrhům nebudou připomínky budou tyto přijaty.

9. Příští schůze VV KSC Zlín se bude konat 2. 2. 2009 v sokolovně Sokola Zlín -Prštné

v 18:00 hod.

MM