Zápis z valné hromady KSC Zlín 22.11.2008

Místo konání: zasedací místnost ZKS ČSTV, Zlín Hradská 854

PROGRAM

1. Zahájení.

Vzhledem k chybějící nadpoloviční většině delegátů byla svolána

náhradní valná hromada na 10.00 hodin.

2. Návrh a schválení programu VH KSC Zlín.

Program VH byl schválen

3. Volba mandátové, návrhové a volební komise.

4. Zpráva o činnosti KSC Zlín. Zprávu přednese pan Sládeček Milan  zde

5. Hospodaření KSC Zlín, Zprávu přednese pan Ing. Jan Krejčí

Přednesena zpráva o hospodaření.

Celková dotace 148.890,-

Přerozdělení částek mezi jednotlivé oddíly ( MXM, RK Cyklos, Sokol

Zlín, 4 Ever Cyklo Bulis, EDIE TEAM, Elem KCK, Štrof)

Současný stav banky 4.911,-, pokladna 67,-

6. Zpráva KR komise KSC Zlín, Zprávu přednese pan Ing. Urbanec

Miloslav.

Účetnictví vede Ing. Stehlíková

7. Návrh novelizace stanov.

a) do názvu začlenit „ občanské sdružení“

b) začlenit klauzuli o náhradní valné hromadě ( po 30-ti minutách)

c) začlenit adresu sídla

d) statutární zástupce

e) náhradníci pro VV a KRK

Všichni přítomní pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel

8. Volba VV KSC Zlín.

Výbor 7 členů

Navrženo bylo 8 kandidátů : p. M. Mráček, ing. J. Stibora, ing. J. Krejčí

p. F. Zapletal, ing. P. Macík, p. M. Chovančík, p. T. Strnka, p. J. Landt

Schváleni : p. M. Mráček, ing. J. Stibora, ing. J. Krejčí, ing. P. Macík, p.

M. Chovančík, p. T. Strnka, p. J. Landt, náhradník F. Zapletal.

9. Volba Kontrolní a revizní komise.

Navrženi kandidáti : ing. M. Urbanec, PaedDr. J. Macík, p. Sládeček, pí.

Ponížilová

Schváleni : po vzdání se p. Sládečka : PaedDr. J. Macík, ing. M. Urbanec,

pí. Ponížilová, náhradník M. Sládeček.

10. Návrh usnesení VH KSC Zlín.

viz výše

p. Sládeček poskytne stávající stanovy v elektronické podobě

11. Schválení návrhu usnesení VH KSC Zlín.

Zápis provedl : Ivan Machulka