Zápis z řádné valné hromady KSC Zlín, dne 19.1.2012

Zapsal: Ing. Jan Krejčí

Ověřil: Michal Mráček

 

 

 1. Zahájení.
 2. Z důvodu malé účasti delegátů VH KSC shledána volná hromada neusnášeníschopná a dle stanov kapitoly VII bodu 2 svolána mimořádná valná hromada  na 10:30h.
 3. Přednesení a schválení programu VH.
 4. Volba mandátové a volební komise. Volba návrhové komise.

 

 

Složení volební komise: Roman Bulis, František Zapletal, Tomáš Nesvadba. Komise vybrala svým předsedou pana Tomáše Nesvadbu.

Hlasování o složení komise: 21 PRO – 0 – PROTI – 0 ZDRŽEL SE

 

 

Složení návrhové komise: Pavel Bulis, Ladislav Navrátil, Láníková Emilie. Komise vybrala svým předsedou pana Pavla Bulise.

Hlasování o složení komise: 21 PRO – 0 – PROTI – 0 ZDRŽEL SE

 

 

Volba mandátové komise: Milan Sládeček, Macík Jaromír, Kegler Rudolf. Komise vybrala svým předsedou pana Milana Sládečka.

Hlasování o složení komise: 21 PRO – 0 – PROTI – 0 ZDRŽEL SE

 

 

 1. Zpráva mandátové komise:  Na mimořádné VH je přítomno 21 delegátů s hlasem rozhodujícím. Odhlasované návrhy mohou být platné teprve, pokud je schválí nadpoloviční většina přítomných delegátů, tj. minimálně 11 hlasujících. 
 2. Zpráva o činnosti KSC v letech 2009 - 2012. Přednesl předseda KSC Michal Mráček.  Ten poděkoval přítomným za účast a stručné shrnul fungování výkonného výboru ve volebním období. Vytknul členům p. Strnkovi a Pavlu Macíkovi jejich neúčast na schůzích. Poděkoval aktivním klubům tj. zejména TJ Sokol Zlín – Prštné a MXM Hulín. Vyzdvihnul dosažených úspěchů v našem kraji tj. úspěchy na Letní Olympiádě dětí a mládeže v roce 2009. Pochvala závodníkovi cyklokrosu panu Paprstkovi, závodnici Machulkové za výborné výsledky v MTB a úspěchy sálových cyklistů v kolové (pořádání Finále světového poháru + vysoká členská základna) i krasojízdě (Ludvíku Pískovi za reprezentování na MS). Dále stručně informoval o celorepublikovém dění v cyklistice a nabídl pomoc při jednání o zabezpečení významných cyklistických akcí. Závěrem vybídl přítomné delegáty k podpoře silniční cyklistiky a zvážení uspořádání silničního závodu.
 3. Zprávu o hospodaření KSC v letech 2009 – 2012 přednesl  Ing. Jan Krejčí. Hospodaření je vyrovnané. Za volební období bylo přerozděleno 170.339 Kč. Stav financí je k 18. Lednu 2013 ve výši 1273 Kč na bankovním účtu vedeném u ČSTV. Dále upozornil, že je třeba aby nově zvolený výbor KSC řešil založení vlastního účtu a dořešil používání prostor a vedení účetnictví u zlínského ČSTV resp. sejít se ohledně těchto záležitostí s panem Jankovičem.
 4. Zpráva revizní komise v letech 2009 – 2012. Z důvodu nepřítomnosti M. Urbance přednesl Ing. Jan Krejčí. Zpráva je přílohou č.1.

 

 1. Diskuse:

Pan Pavel Bulis se informoval na princip vykazování členské základny a spojitost s evidencí licencí na on-line portálu. Michal Mráček vysvětlil, že počet licencí na webových stránkách je pouze evidence sportovců, kteří prošli oddílem. Nejedná se tedy o sportovce, kteří jsou aktivní a tedy i vykazováni. Pan Sládeček v diskusi doplnil informaci, že tento zdánlivě nepřehledný způsob evidence dle počtu licencí vychází vždy z konce předchozího roku. Pokud by se vycházelo vždy z aktuálních dat, tak by mohla nastat situace, že k 1. lednu by členská základna cyklistů mohla být rovna nule.

 

Pan Bulis dále vznesl otázku na financování sportovců pod 23 let též jako mládeže. Důvodem je častá striktní separace sportovců do 18 let a zbytku. Jan Krejčí podpořil tuto myšlenku, nicméně pravidla profinancování dotací na sportovce jsou dávány z ministerstva popř. dle pravidel kraje či měst a takto jsou i dodržována.

 

 1. Volby do VV KSC a KR komise KSC.

Všichni přítomní delegáti se shodli na tom, že hlasování proběhne aklamací po jednotlivých blocích.

 

Volby do výkonného výboru KSC Zlín.

Do nového VV KSC Zlín byli zvoleni:

Michal Mráček – KSC Zlín

Ing.Jaroslav Stibora –    CYKLO MXM Hulín

Ing.Jan Krejčí – Sokol Zlín – Prštné

Milan Chovančík - Sokol Zlín – Prštné

Martin Struhař - Sokol Zlín – Prštné

Novák Petr – CYKLO BULIS

Milan Sládeček – KSC Zlín

Hlasování: 20 PRO – 0 – PROTI – 1 ZDRŽEL SE

 

 

Volby do kontrolní a revizní komise KSC Zlín.

Do kontrolní a revizní komise KSC Zlín byli zvoleni:

Ing.Miloslav Urbanec -  Sokol Zlín – Prštné

Jaromír Macík -  ELEM KCK

Olga Průchová – CYKLO MXM Hulín

 

Hlasování: 21 PRO – 0 – PROTI – 0 ZDRŽEL SE

 

                       

 1. Přednesení návrhu usnesení valné hromady KSC Zlín. Usnesení přednesl předseda komise pan Pavel Bulis. VH bere na vědomí zprávu o činnosti KSC, výsledky hospodaření KSC a zprávu KR. VH nemá žádné připomínky.
 2. Usnesení bylo přijato bez připomínek.

 

 

      Příloha 1. Zpráva revizní komise

    

Zpráva revizní komise

 

pro Valnou hromadu sdružení KSC  Zlín (dále VH KSC Zlín)

konanou dne 19. ledna  2012

 

Revizní komise se tradičně zaměřila na dozor hospodaření účetních let 2009 až 2012 se zřetelem na dodržování  vyúčtování dotac dle Metodického pokynu pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky a dále dle stanov KSC.

 

Na začátku je nutné konstatovat, že výsledek hospodaření KSC Zlín je vyrovnaný  a doložený „bez výhrad“. Jako předseda revizní komise jsem byl vždy seznámen s finančnimi toky i doložením potřebné dokumentace. Veškeré podklady jsou uloženy v prostorách ČSTV.

 

Kladně též hodnotím dnes již ukončenou spolupráci se společností ABC marketing za internetovou reklamu, kterou se výboru KSC podařilo zajistit.

 

Všechny předložené účetní výkazy odpovídají rozhodnutí výboru KSC a dokládají vyrovnané hospodaření. Během let 2009 až 2012 byly přerozdělované dotace směřovány zejména na podporu mladých cyklistů. Takto byly přerozdělovány i dotace na činnost KSC ve výši 10.000 Kč/rok – tedy prioritně na pomoc financování talentované mládeže.

 

Zároveň však byla zachována finanční rezerva na bankovním účtu, což je předpokladem stability financování v přechodném období zvolení nového výboru KSC.

  

Za revizní komisi její předseda Ing. Miloslav Urbanec

17. leden2012