Zápis ze schůze Výkonného výboru Krajského svazu cyklistiky Zlín ze dne 30. 06. 2020

 

Přítomni:        Michal Mráček, Jan Krejčí, Ludvík Písek

Omluveni:       Martin Struhař, Jaroslav Stibora

Hosté:             Dominika Doláková, Miloslav Urbanec

 

Body jednání:           

1)     Informování o získané dotaci ze Zlínského kraje

2)     Informace o získaných finančních prostředcích z jednotlivých dotačních titulů MŠMT prostřednictvím Českého svazu cyklistiky a návrh jejich rozdělení

3)     Různé

 

1) Informování o získané dotaci ze Zlínského kraje a návrh rozdělení

Předseda Michal Mráček informoval o získání dotace z Programu činnosti a rozvoje mládežnického sportu MaS03—20 z Fondu Zlínského kraje pro rok 2020 ve výši 130 000,- Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci, která představuje 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. Realizaci projektu je nezbytné ukončit k 31. 1. 2021. Do této doby musí být uhrazeny všechny způsobilé výdaje. KSC Zlín se v rámci této dotace zavázal ve spolupráci s jednotlivými sportovními kluby zrealizovat minimálně 12 závodů a 4 soustředění. Podpora ze Zlínského kraje je účelově vázaná na zlepšení rozvoje a kvality sportovní činnosti týkající se organizací, pracujících s dětmi a mládeží.

Dotace je vyplácena ve 3 částech. Do 30 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy již byla vyplacena první část dotace ve výši 50 % poskytované dotace, tj. 65 000,- Kč. Druhá část dotace ve výši 40 % z poskytované dotace tj. 52 000,- Kč bude vyplacena v termínu do 31. 7. 2020. Zbylých 10 % z poskytované dotace, tj. 13 000,- Kč bude vyplaceno do 20 pracovních dnů po schválení Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace.

Výkonný výbor projednal a schválil způsob čerpání dotace jednotlivými sportovními kluby. Vzhledem k tomu, že se jedná o dotaci zaměřenou výhradně pro celoroční práci s dětmi a mládeží, bude rozdělena pouze mezi sportovní kluby, které mají více jak 5 závodnických licencí v mládežnické kategorii. Výkonný výbor pověřil D. Dolákovou komunikací se všemi níže uvedenými kluby ve věci nabídky čerpání dotace ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů. Každý klub, který bude chtít tuto dotaci čerpat, musí vůči KSC vykázat realizaci předem dohodnutého počtu závodů nebo soustředění. Osloveni budou tyto sportovní kluby:

Sportovní klub

Počet licencí

TJ Sokol Zlín - Prštné

21

Cyklo Bulis z.s.

15

TUFO cyklozákladna Otrokovice

17

BIKROS Míkovice

23

Cykloteam MXM Hulín

7

Jednotlivé sportovní kluby musí do 17. 7. 2020 odeslat odpověď D. Dolákové, ve které specifikují své požadavky a možnosti čerpání dotace. Tyto nabídky ze stran jednotlivých klubů projedná výkonný výbor na svém jednání 21. 7. 2020 v 17.30.

2) Informace o získaných finančních prostředcích z jednotlivých dotačních titulů MŠMT prostřednictvím Českého svazu cyklistiky a návrh jejich rozdělení

Předseda Michal Mráček informoval přítomné členy VV o získání finančních prostředků z jednotlivých vyhlášených dotačních titulů MŠMT prostřednictvím Českého svazu cyklistiky. Pro letošní rok nebyly rozdělovány finanční prostředky na program „Organizace sportu“.

Program Talent – krajské svazy

KSC Zlín uzavřel s ČSC smlouvu o úhradě nákladů na podporu talentované mládeže z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR v rámci Veřejně prospěšných činností v tělovýchově, sportu a turistice pro rok 2020 ve výši 147 155,- Kč.

Program Talent – podpora talentované mládeže v SCM a SpS

KSC Zlín uzavřel smlouvu o úhradě náklady SCM z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ČR v rámci Veřejně prospěšných činností v tělovýchově, sportu a turistice pro rok 2020 ve výši 125 000,- Kč. Tato dotace je určena výhradně na podporu SCM Zlínského kraje v mládežnických kategoriích. Celá tato dotace je tedy účelově vázána na SCM Zlínského kraje. Výkonný výbor pověřil předsedu k projednání čerpání finančních prostředků s Martinem Valuchem za SCM Zlínského kraje.

Výkonný výbor dále projednal a schválil pravidla pro rozdělení příspěvku pro rok 2020 z MŠMT ČR z programu Program Talent – krajské svazy vycházející s procentuálního podílu dotace poskytnuté v roce 2019. Tato procenta odpovídají těmto výchozím kritériím:

1)     500,- Kč za 1 závodnickou licenci v mládežnické kategorii

2)     pořadatelská aktivita a zapojení jednotlivých klubů v rámci KSC území Zlínského kraje, při současném zohlednění výkonnosti a reprezentace cyklistiky

Sportovní klub

% podíl

Podíl dotace z Programu Talent

TJ Sokol Zlín - Prštné

62 %

75 995,00

Cyklo Bulis z.s.

9 %

11 360,00

TUFO cyklozákladna Otrokovice

10 %

12 300,00

BIKROS Míkovice

8 %

10 400,00

SK EDIE team Vsetín z.s.

4 %

4 500,00

Cykloteam MXM Hulín

7 %

8 600,00

 

Podíl dotace z programu Talent-krajské svazy je ve výši 100% výdajů. Výkonný výběr pověřil D. Dolákovou komunikací se všemi příslušnými kluby ve věci informování o postupech proplacení tohoto příspěvku vůči Českému svazu cyklistiky.

Profinancování jednotlivých příspěvků musí být provedeno nejpozději do 30. 10. 2020.

Kontaktní údaje: 774 415 157; dominikadolakova@seznam.cz

 

 

3) Různé

Výkonný výbor vyzval pana Urbance k zjištění možností nové vizuální podoby webových stránek KSC a podání návrhů. Systém správcovství zůstane zachován.

 

TJ. Sokol Zlín Prštné informoval o zisku titulů MČR v kategorii kolové žáků a juniorů. V kategorii ELITE je tým Zlínu 2 aktuálně průběžně lídrem celé soutěže. 

 

 

Příští jednání VV se bude konat v úterý 21. 7. 2020 v 17.30 v Sokolovně TJ Sokol Zlín – Prštné.

 

 

 

Zapsala: Dominika Doláková

 

Podpisy přítomných členů výkonného výboru: