Zápis ze schůze VV KSC Zlín ,12.9.2016

 

Účast: Michal Mráček, Krejčí Jan, Martin Struhař, Milan Chovančík

 

Omluveni:

 

Účast za kontrolní výbor: M. Urbanec

 

Hosté: -

 

Body jednání:

 

1.                  Jan Krejčí informoval o stavu financí. Aktuální zůstatek na bankovním účtu je 58.000 Kč. Na další schůzi KSC bude probíhat přerozdělení volných zdrojů.

 

2.                  VV KSC pověřila na minulé schůzi kontrolní výbor, aby prověřil zda výplata dotace za rok 2015 pro Cyklo MXM Hulín, jež následně z důvodu zrušení klubu byla vyúčtována pro TUFO CZ Otrokovice ve výši 12.000 Kč byla proplacena v souladu s rozhodnutím VV KSC Zlín. Hlasování proběhlo na základě informace, že velká část sportovců odvádějící své výkony dříve za Cyklo MXM Hulín přešla do nově vzniklého klubu. Bude ověřena taktéž registrace klubu.

 

Kontrolní výbor podal zatím ústní informaci v tomto znění:

-          Registrace oddílu je v pořádku.

-          Hlasování proběhlo v souladu s hlasováním per-rollam.

-          Písemné vyjádření jež bylo vyžadováno bude rozesláno do konce měsíce září, kde bude i osvětlena finanční stránka a ověření účtů.

 

 

3.                  Výkonný výbor KSC pověřil předsedu Michala Mráčka, aby poskytl všechny registrační dokumenty nových oddílů přijatých do KSC v letech 2015 a 2016.

 

 

4.                  Výkonný výbor KSC pověřil předsedu Michala Mráčka, aby provedl veškeré úkony s přechoden na registrovaný spolek. Z tohoto důvodu budou muset být odsouhlaseny nové stanovy. Poznámka: přechod na registrovaný spolek je legislativně nutný proto, aby KSC mohl nadále fungovat.

 

5.                  VV svolává valnou hromadu, kde musejí být schváleny stanovy pro nově registrovaný spolek. Termín schůze bude dne 7. Listopadu v prostorách ČUS ve Zlíně. Předseda Michal Mráček dá alespoň 2 týdny před konáním valné hromady stanovy k posouzení všem registrovaným oddílům k včasnému připomínkování. Dále zajistí, aby registrované oddíly byly o svolání valné hromady písemně informovány.

 

6.                  Termín dalších schůzí konání výboru KSC bude v roce 2016 následujicí:

 

Pondělí 3. Října od 18:00h v prostorách tělocvičny TJ. Sokola Zlín-Prštné.

Pondělí 7. Listopadu v prostorách ČUS Zlín.

 

7.                  Oddíl STAR RACE požádal KSC o zaštítění žádosti o příspěvek dotace ze Zlínského kraje ve výši 18.000 Kč (cyklistické závody ČR – SR). KSC se organizačně spolupodílelo na uspořádání těchto závodů. VV KSC s touto podporou cyklistiky, která nemá dopad na finanční toky rozpočtu KSC souhlasil.

 

8.                  Krajský výbor vyzývá sportovní kluby k tomu, aby zvážily uspořádání závodů (např. krajské přebory). VV KSC bude nápomocen v maximální míře.

 

9.                  Připomínka: prosím o zasílání veškerých sportovních výsledků pro aktualizaci dění v oblasti cyklistiky ve zlínském kraji a to průběžně pro krajské webové stránky. Ideálně i s předstihem pozvánku na danou akci.

 

Ve Zlíně, 27.6.2016                                                         Zapsal: Ing. Jan Krejčí, MBA

                                                                                                    Ověřil: Michal Mráček