KRAJSKÝ SVAZ CYKLISTIKY ZLÍN o.s.

Zlín, Hradská 854, PSČ 760 01

IČO: 70864276

 

Zápis z mimořádné valné hromady KSC o.s.

konané dne 7. 11. 2016 ve Zlíně

 

Mimořádná valná hromada KSC o.s. byla řádně svolána výkonným výborem v souladu se stanovami Valné hromady KSC o.s..

V řádném termínu se nedostavil nadpoloviční počet delegátů (26 zástupců klubu + 7 členů výkonného výboru = 33 delegátů). Předseda vyzval přítomné členy KSC o.s. o posečkání 30 minut po termínu ohlášené valné hromady. V souladu s kpt. VII. platných stanov je po uplynutí této lhůty valná hromada usnášeníschopná, pokud pro návrhy hlasuje nadpoloviční většina přítomných delegátů. Celkem přítomných členů delegátů s právem hlasovat = 10 členů, tj. 30 % všech delegátů KSC o.s., s právem hlasovat.

Program jednání:

1) Jednací řád

2) Volba návrhové komise

3) Návrh nových stanov

4) Hlasování o přijetí nových stanov

5) Závěr

1.       Valná hromada schválila jednací řád mimořádné valné hromady.

2.       Valná hromada schválila složení návrhové komise ve složení Jan krejčí, Miloslav Urbanec, Jiří Landt.

3.       V souladu s ustanovením nového občanského zákona je zapotřebí dokončit proces transformace občanského sdružení na zapsaný spolek do 31. 12. 2016 schválením nových stanov, v souladu s novým občanským zákonem. Výkonný výbor společně s pozvánkou na dnešní jednání zaslal všem členům KSC o. s. znění nových stanov. Ve stanoveném termínu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

4.       Návrhová komise vyzvala všechny přítomné delegáty k hlasování o nových stanovách KSC. Nové znění stanov přijala Valná hromada všemi hlasy přítomných členů. Od okamžiku schválení nových stanov pokračovalo jednání Valné hromady (Členské schůze) podle nově schválených stanov. Krajský svaz cyklistiky Zlín bude užívat oficiální název: Krajský svaz cyklistiky z.s..

Členská schůze pověřila Výkonný výbor dokončením procesu transformace a zapsáním Krajského svazu cyklistiky Zlín z.s. do Spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně.

5.       Nedílnou součástí tohoto zápisu tvoří prezenční listina všech přítomných členů KSC.

 

 

Ve Zlíně, 7. 11. 2016

 

 

 

Zápis zaslal: Ing. Jan Krejčí, MBA

Zápis ověřil: Michal Mráček